^

Fundusz Stypendialny im. Bp. Cz. Kaczmarka


 
FUNDUSZ STYPENDIALNY
IM. KSIĘDZA BISKUPA CZESŁAWA KACZMARKA

Wniosek Fundusz 2019.doc

 
 Fundusz stypendialny im. Ks. Biskupa Czesława Kaczmarka powstał na mocy dekretu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego Nr OA 115/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Głównym zadaniem Funduszu jest pomoc zdolnej młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (czyli po pierwszej klasie), pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.

Funduszem zarządza każdorazowy Biskup Kielecki przy udziale Rady Funduszu Stypendialnego im. Ks. Biskupa Czesława Kaczmarka.

Akcja kwalifikacyjna rozpoczyna się na po zakończeniu roku szkolnego, natomiast uroczyste przekazanie stypendium odbędzie na początku kolejnego roku szkolnego.

Fundusz powstał i utrzymuje się dzięki dotacji ofiarowanej na ten cel przez Diecezję Kielecką oraz przyjmuje również wpłaty od innych darczyńców.
 
Rada Funduszu im. Ks. Biskupa Czesława Kaczmarka
Przewodniczący: Ksiądz Biskup Marian Florczyk
Sekretarz: Ks. Karol Zegan
Członkowie:
1. Siostra Natalia Białek – Dyrektor Szkoły
2. Pani Urszula Cielibała – katechetka
3. Pan Krzysztof Jonak – katecheta
4. Ks. Jacek Kopeć – Dyrektor Szkoły
5. Pan Józef Snochowski - przedstawiciel Akcji Katolickiej
 
Regulamin
 § 1
Fundusz powstał i utrzymuje się ze środków ofiarowanych na ten cel przez darczyńców instytucjonalnych i prywatnych.
 § 2
Fundusz działa przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach i wspiera zdolnych i pragnących pogłębiać wiedzę uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Diecezji Kieleckiej.
 § 3
 Funduszem zarządza Biskup Kielecki przy udziale Rady Funduszu. Członków Rady Funduszu mianuje Biskup Kielecki.
 § 4
 Stypendia przyznawane są młodzieży pochodzącej z wielodzietnych i niezamożnych rodzin.
 § 5
 Stypendium można otrzymać jeden raz w kwocie 1 500 złotych.
 § 6
 W wyjątkowych sytuacjach inną decyzję dotyczącą wysokości stypendium, czy powtórzenia wypłaty stypendium może podjąć Przewodniczący Rady Funduszu.
 § 7
 Wniosek ubiegającego się ucznia o stypendium, złożony do Przewodniczącego Rady Funduszu powinien spełnić następujące warunki:

średnia ocen ubiegającego się ucznia 4,5 lub wyżej (pod uwagę bierze się średnią ocen uzyskanych w zakończonym roku szkolnym oraz za pierwsze półrocze bieżącego roku),
udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie),
dochód na osobę w rodzinie niższy o 0,7 od najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium (aneks nr. wyliczania dochodów)
szczególna sytuacja w rodzinie (wielodzietność, długotrwała choroba ubiegającego się o stypendium, sieroctwo),
5)  wyjątkowo z pierwszego punktu mogą być zwolnione osoby szczególnie zaangażowanie w działalność na terenie diecezji lub parafii.

 § 8

 Termin składania wniosków podawany jest każdorazowo w powiązaniu z zakończeniem roku szkolnego. W tym roku do 25 sierpnia 2019 roku.
 § 9
 Decyzje Rady Funduszu w sprawie przyznania stypendium, podjęte po 1 września 2019 roku, przekazane zostają osobom zainteresowanym przez pośrednictwo Księdza Proboszcza lub Administratora Parafii zamieszkania. Informację otrzymują również uczniowie, którym stypendium nie zostało przyznane.
 § 10
 Rada Funduszu rozpatruje tylko wnioski przygotowane na własnych formularzach Funduszu, dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy, wszystkie zaświadczenia dotyczące dochodów oraz np. stanu zdrowia.
 § 11
 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


† Jan Piotrowski

BISKUP KIELECKI
 
Aneks nr 1
 
Sposób wyliczenia dochodu:
Zgodnie z regulaminem dochód brutto na jedną osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się
o stypendium powinien być niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 2019 r. kwota ta wynosi 2250 zł, co oznacza, że przy stypendium z Fundacji należy wykazać dochód niższy niż 1570 zł na 1 osobę w rodzinie brutto.
Do dochodu wliczamy:
- dochód brutto osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym przez poszczególnych członków rodziny
- kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego (przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2577  zł
-  świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej pobrane w poprzednim roku kalendarzowym
- świadczenia alimentacyjne pobrane w poprzednim roku kalendarzowym
UWAGA – nie wliczamy do dochodu dodatku wychowawczego tzw. „500+”.
Całość należy podzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.


© 2009 WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH
Oprogramowanie serwisów www i sklepów internetowych web-market.pl
katecheza.kielce.opw.pl »